صدرا ماشین

 

سایت صدرا ماشین در تولید و تعمیرات دستگاهای کارتن سازی فعالیت میکند، به آدرس سایت رسمی صدرا ماشین به عنوان فعالیت دستگاه کارتن سازی است